Vitajte na našej stránke

CYKLICKÉ ODPOČTY SPOTRIEB ELEKT. ENERGIE (DOMÁCNOSTI)

Vážení obyvatelia obce Veľký Cetín

Touto cestou Vám dávame do pozornosti termín cyklických odpočtov spotrieb elektrickej energie vo Vašej obci a to nasledovne:

 • 16.08.2018 na uliciach: HLAVNÁ, TICHÁ a ZA HUMNAMI
 • 17.08.2018/18.08.2018 na uliciach: STARÁ DEDINA, HORNÝ KONIEC, KRÁTKA a PRI HOSTINCI
 • 20.08.2018/21.08.2018 na uliciach: NITRIANSKA, AGÁTOVA, KADAŇ A MLYNSKÁ
 • 30.08.2018/31.08.2018 na uliciach: KOSTOLNÁ, CINTORÍNSKA a NOVÁ

Žiadame preto všetkých odberateľov elektrickej energie (bez rozdielu na dodávateľa, teda zmluvného partnera), aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta k odpočtu a kontrole elektromerov.

Počas odpočtov zhotovujeme aj fotodokumentáciu odberných miest.

Z uvedeného je potrebné zabezpečiť prístup k odbernému miestu.

Okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedených termínoch z bezpečnostných dôvodov uviazali/uzatvorili svojich psov.

Kontakt: 0903-40-98-40

Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme.

POZNÁMKA: Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou Západoslovenská distribučná a.s. (ZSDIS a.s.) nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotrieb elektrickej energie!

Zber elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu

Oznamujeme občanom, že v piatok, 16. marca 2018 sa koná zber elektrického, elektronického a nebezpečného odpadu. Prosíme občanov, aby tento odpad v piatok na 8,00 hod. vyložili na ulicu, odkiaľ pozbierame. Upozorňujeme každého, aby nebezpečný odpad, ktorý vyložíte, bol označený o aký odpad sa jedná. Napr. postrek, farba a pod., aby sa v odpade nenachádzali neidentifikovateľné chemikálie. Také odpady sa brať nebudú!

Patrí sem:

odpad051500

Nebezpečné odpady z domácností, najmä:

 • Oleje – syntetické motorové, mazacie a hydraulické oleje,
 • Absorbenty (napríklad staré zaolejované handry, textil od farby),
 • Farby, tlačiarenské farby, tonery, lepidlá a živice,
 • Elektroodpad ( drobné ručné náradie, biela technika, vyradené elektronické a elektrické zariadenia a pod.) – ZÁKAZ ROZOBERANIA !!!
 • Obaly (prázdne obaly znečistené nebezpečnými látkami, napr. obal od syntetickej farby, riedidla, motorového oleja a pod.),
 • Batérie a akumulátory,
 • Žiarivky a halogénové svietidlá.

Nepatrí sem:

 • Stavebný odpad (zemina, štrk, betón, tehla, obklady a pod.),
 • Druhotné suroviny ( plasty, papier, kovy, sklenené fľaše),
 • Starý nábytok ( skrine, matrace, kreslá, postele, kuchynské linky),
 • Bioodpad (odpady zo záhrad a bioodpad z kuchyne),
 • Azbest (krytina musí byť pred likvidáciou stabilizovaná),
 • Pneumatiky (vývoz pneumatík zabezpečí Ponitrianske združenie obcí).

Oznam - Obecný úrad

Oznamujeme obyvateľom,  

že dňa 22. decembra 2017,

v piatok

Obecný úrad z technických príčin bude zatvorený.

 Za pochopenie ďakujeme!

Strana 1 z 13