Üdvozüljük honlapunkon

Zverejnenie zámeru

Obec Veľký Cetín, Obecný úrad, Nová 700/2, Veľký Cetín, PSČ 951 05
Zverejnenie zámeru

Obec Veľký Cetín týmto zverejňuje zámer v zmysle Uznesenia č. 44/2023
pre obyvateľov:

Alexander Borbély rod. Borbély, narodený 19.04.1965 a manželka Alžbeta Borbélyová, rodená Pindesová, narodená 20.06.1965, obaja bytom Veľký Cetín, Mlynská 679/7
zámer odplatného prevodu – kúpu nehnuteľnosti Obcou Veľký Cetín, ktorá je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov (BSM) v celosti (vyjadrené číselne podiel 1/1)
nehnuteľnosť sa nachádza sa v k.ú. Veľký Cetín, je zapísaná na LV 1376 a to parcela registra "C"
parcelné číslo 876/118, druh pozemku ostatná plocha, o výmere 362 m2.
Zámer sa schvaľuje ako hodný osobitého zreteľa, jedná sa o časť ulice pre vybudovanými tromi rodinnými domami, ktorá v budúcnosti bude pokračovať do pripravovanej zástavby. Táto časť ulice bude zaradená p do Registra verejných priestranstiev obce Veľký Cetín v zmysle prílohy č. 1 VZN 47/2020 a bude slúžiť ako verejné priestranstvo v zmysle tohto uznesenia.
Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne schvaľuje zámer s navrhovanou kúpnou cenou 1,- € (jedno euro) za celú nehnuteľnosť.
Na predávanej nehnuteľnosti je zriadené vecné bremeno nasledovného znenia, ktorého existenciu Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie a nemá voči nemu žiadne výhrady:
Vecné bremeno v povinnosti vlastníka:
1. strpieť na CKN parc.č. 876/60, 876/97, 876/98, 876/99, 876/116, 876/118, 876/119, 876/120, 876/121, zriadenie a uloženie elektroenergetických zariadení, užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetickej stavby a jej odstránenie v rozsahu vyznačenom v GP č. 21/2015
2. strpieť na CKN parc.č. 876/60, 876/97, 876/98, 876/99, 876/116, 876/117, 876/118, 876/119, 876/120, 876/121, 876/122, vstup, prechod a prejazd peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami za účelom výkonu povolenej činnosti v celom rozsahu v prospech Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava (IČO: 36361518) podľa V 4246/15 -542/15, R 1254/16 - 552/16, - 289/18, - 737/19, 764/19, - 310/21

Tieto nehnuteľnosti tvoria cestu medzi pozemkami na ktorých sú postavené tri rodinné domy - doteraz neskolaudované. Na pozemkoch sa nachádzajú účelová komunikácia s napojením na obecnú miestnu komunikáciu je naplánovaný chodník, nachádza sa verejné osvetlenie, verejný vodovod vrátane prípojok, splašková kanalizácia vrátane prípojok, elektroprípojky.

Vo Veľkom Cetíne, dňa 24. 04. 2023

Roman Kiác
starosta obce

1. oldal / 5