15 júl, pondelok, 2024
A- A A+

Vitajte na našej stránke

Mesta a obce v štrajkovej pohotovosti final web

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678 z 22. októbra 2020

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 678
z 22. októbra 2020
k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov  vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020
Číslo: 23046/2020

Predkladateľ: predseda vlády Vláda
A. obmedzuje
A.1. podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny,  vojnového  stavu,  výnimočného  stavu  a núdzového  stavu  v znení  neskorších  predpisov v
územných  obvodoch  okresov  Námestovo,  Tvrdošín,  Dolný  Kubín  a Bardejov  slobodu  pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:


1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového  testu  certifikovanému  na  území  Európskej  únie  na  ochorenie  COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia,
2. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového  testu  certifikovanému  na  území  Európskej  únie  na  ochorenie  COVID-19 vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
3. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb   (nákup   potravín,   liekov   a zdravotníckych   prostriedkov,   hygienického   tovaru, kozmetiky  a iného  drogériového  tovaru,  krmív  a ďalších  potrieb  pre  zvieratá,  zabezpečenie starostlivosti  o deti,  zabezpečenie  starostlivosti  o domáce  zvieratá,  doplnenie  pohonných
hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
4.   cestu   v nevyhnutnom   rozsahu   za   účelom   kúpy   novín   alebo   tlačovín,   servisu telekomunikačných   zariadení,   cesty   na   poštu,   do   prevádzok   poštových,   bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky osobou, ktorá sa preukáže negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo certifikovanému  na  území  Európskej  únie  na  ochorenie  COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
5. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 3 pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,
6.  cestu  do  zdravotníckeho  zariadenia  za  účelom  neodkladného  lekárskeho  vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
7. cestu  na  vykonanie  RT-PCR  testu  alebo  antigénového  testu  certifikovanému  na  území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
8. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
9.  cestu  za  účelom  starostlivosti  o blízku  osobu  alebo  príbuzného,  ktorý  je  na  takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
10. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
11.  cestu  osoby,  ktorej  zdravotný  stav  alebo  zdravotná  kontraindikácia  neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,
12. cestu  za  účelom  pobytu  v prírode  v extraviláne  obce  v rámci  okresu,  ak  ju  vykonáva osoba,  ktorá  sa  preukáže  negatívnym  výsledkom  RT-PCR  testu  alebo  antigénového  testu certifikovanému  na  území  Európskej  únie  na  ochorenie  COVID-19  vykonaným  najviac  24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
13. cestu  maloletého  dieťaťa  do  a zo  zariadenia  starostlivosti  o deti  do  troch  rokov  veku, materskej  školy  a základnej  školy  pre  žiakov  prvého  až  štvrtého  ročníka  za  účelom  plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
14. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,  materskej  školy  a základnej  školy  pre  žiakov  prvého  až  štvrtého  ročníka  za  účelom
plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť, ak ju vykonáva osoba, ktorá sa preukáže negatívnym  výsledkom  RT-PCR  testu  alebo  antigénového  testu  certifikovanému  na  území
Európskej únie na ochorenie COVID-19 vykonaným najviac 24 hodín pred platnosťou zákazu podľa tohto uznesenia alebo vykonaným počas trvania zákazu podľa tohto uznesenia,
15. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020;

A.2. podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území  Slovenskej  republiky  okrem  územných  obvodoch  okresov  Námestovo,  Tvrdošín,  Dolný Kubín a Bardejov slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020
do 1. novembra 2020 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, toto obmedzenie sa nevzťahuje na:
1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,
2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb   (nákup   potravín,   liekov   a zdravotníckych   prostriedkov,   hygienického   tovaru, kozmetiky  a iného  drogériového  tovaru,  krmív  a ďalších  potrieb  pre  zvieratá,  zabezpečenie starostlivosti  o deti,  zabezpečenie  starostlivosti  o domáce  zvieratá,  doplnenie  pohonných
hmôt) do najbližšej maloobchodnej predajne od miesta bydliska a cestu späť,
3.   cestu   v nevyhnutnom   rozsahu   za   účelom   kúpy   novín   alebo   tlačovín,   servisu telekomunikačných   zariadení,   cesty   na   poštu,   do   prevádzok   poštových,   bankových, poisťovacích služieb, čistiarne a práčovne, autoservisu, stanice technickej kontroly, kľúčovej služby a očnej optiky,
4. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (susedská výpomoc) a cestu späť,
5.  cestu  do  zdravotníckeho  zariadenia  za  účelom  neodkladného  lekárskeho  vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným a cestu späť,
6. cestu  na  vykonanie  RT-PCR  testu  alebo  antigénového  testu  certifikovanému  na  území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť,
7. cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť,
8.  cestu  za  účelom  starostlivosti  o blízku  osobu  alebo  príbuzného,  ktorý  je  na  takú starostlivosť odkázaný a cestu späť,
9. cestu osoby so psom alebo mačkou do 100 metrov od miesta pobytu a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť,
10. pobyt v prírode v extraviláne obce v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta,
11. cestu  maloletého  dieťaťa  do  a zo  zariadenia  starostlivosti  o deti  do  troch  rokov  veku, materskej  školy  a základnej  školy  pre  žiakov  prvého  až  štvrtého  ročníka  za  účelom  plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
12. doprevádzanie maloletého dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku,  materskej  školy  a základnej  školy  pre  žiakov  prvého  až  štvrtého  ročníka  za  účelom
plnenia povinnej školskej dochádzky a cestu späť,
13. dojazd do bydliska do 25. októbra 2020;

B. ukladá predsedovi vlády
B.1. zabezpečiť uverejnenie tohto uznesenia vlády v Zbierke zákonov Slovenskej republiky bezodkladne

ministerke kultúry

B.2.  zabezpečiť  vyhlásenie  prijatia  tohto  uznesenia  vlády  vo  vysielaní  Rozhlasu  a televízie Slovenska a v TASRbezodkladne

členom vlády

B.3. prijímať opatrenia, ktoré umožnia odvolať zákaz podľa bodu A.1. a A.2. tohto uznesenia v čo najkratšom časepriebežne.

Vykonajú: členovia vlády

Na vedomie: prezidentka SR predseda Národnej rady SR

Strana 4                                 Zbierka zákonov Slovenskej republiky                       290/2020 Z. z.
Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Úrad vlády                                 , Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,
l.: 02 888 91 131, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..