3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

erb-velky-cetin
Kategória:
Oznamy
Dátum:
2016-06-15 18:00

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 328/2016 Vo Veľkom Cetíne, dňa 06. 06. 2016

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. zasadnutie Obecného

zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

15. 06. 2016 /v stredu/ o 18.00 hod. v budove Obecného úradu

vo Veľkom Cetíne

s  týmto navrhovaným programom

Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

3/ Interpelácie poslancov

4./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.03.2016

5./ Návrh na prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 2/2016 a č. 3/2016

6./ Rokovania komisií obecného zastupiteľstva

7./ Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 34/2016 o nakladaní s komunálnymi

odpadmi a DSO na území obce Veľký Cetín

8./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016

9./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  záverečného účtu obce za rok 2015

10./ Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2015

11./ Prerokovanie zriadenia spoločného stavebného úradu

12./ Prerokovanie žiadostí

13./ D i s k u s i a

14./ Z á v e r

 
 

Všetky termíny:

  • 2016-06-15 18:00

Powered by iCagenda