19 júl, piatok, 2024
A- A A+

Pozvánka na 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis. zn. : 101/2023

Vo Veľkom Cetíne, dňa 01. 06. 2023

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

3. zasadnutie Obecného

zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

07. 06. 2023 /v stredu/ o 19.00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkom Cetíne.

s  týmto navrhovaným programom

 

Program:

1./   Otvorenie

         a) Schválenie programu rokovania

         b) Voľba návrhovej komisie

         c) Určenie overovateľov zápisnice

         d) Určenie zapisovateľa

  2./    Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

  3./    Interpelácie poslancov

  4./    Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.04.2023

  5./    Návrh  rozpočtového opatrenia č. 3/2023 a č. 4/2023    

  6./    Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu  záverečného účtu obce za rok 2022

  7./   Prerokovanie záverečného účtu obce za rok 2022

  8./   Návrh na schválenie VZN č. 1/2023  o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Veľký Cetín

  9./   Návrh na delegovanie členov do rady školy 

 10./  Návrh na schválenie  spolufinancovania projektu z MAS

 11./   Prerokovanie žiadostí

 12./   Rôzne

 13./   D i s k u s i a

 14./   Z á v e r

 

Roman Kiác

starosta obce