17 jún, pondelok, 2024
A- A A+

Pozvánka na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis. zn. : 4/2024

Vo Veľkom Cetíne, dňa 10. 01. 2024

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

1. zasadnutie Obecného

zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

17. 01. 2024 /v stredu/ o 19.00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkom Cetíne.

s  týmto navrhovaným programom

 

Program:

1./ Otvorenie

         a) Schválenie programu rokovania

         b) Voľba návrhovej komisie

         c) Určenie overovateľov zápisnice

         d) Určenie zapisovateľa

2./ Návrh na schválenie odkúpenia majetku obce v zmysle zverejneného zámeru

3./ Rôzne

4./ Z á v e r

 

Roman Kiác

starosta obce