17 jún, pondelok, 2024
A- A A+

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis. zn. : 33/2024

Vo Veľkom Cetíne, dňa 14. 03. 2024

P O Z V Á N K A

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

2. zasadnutie Obecného

zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

21. 03. 2024 /vo štvrtok/ o 19.00 hod. v budove Obecného úradu vo Veľkom Cetíne.

s  týmto navrhovaným programom

 

Program:

1./ Otvorenie

         a) Schválenie programu rokovania

         b) Voľba návrhovej komisie

         c) Určenie overovateľov zápisnice

         d) Určenie zapisovateľa

2./   Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

3./   Interpelácie poslancov

4./   Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa  17. 01. 2024

5./   Správa hlavnej kontrolórky obce

6./   Návrh  rozpočtového opatrenia č. 9/2023, 1//2024 a č. 2/2024    

7./   Návrh na schválenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce Veľký Cetín

8./   Prerokovanie žiadostí a podaní

9./   Rôzne

10./   Diskusia

11./   Z á v e r

 

Roman Kiác

starosta obce