18 júl, štvrtok, 2024
A- A A+

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín

Starosta obce Veľký Cetín, Nová 700/2, 951 05 Veľký Cetín

Spis.zn. : 222/2020 Vo Veľkom Cetíne, dňa 19. 10. 2020

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/. a § 30f/ ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 Zb o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v  o  l á v  a  m

5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Cetín, ktoré sa uskutoční dňa

22. 10. 2020 /vo štvrtok/ o 19.00 hod.

s  týmto navrhovaným programom

Program:

1./ Otvorenie

a) Schválenie programu rokovania

b) Voľba návrhovej komisie

c) Určenie overovateľov zápisnice

d) Určenie zapisovateľa

2./ Správa starostu obce od posledného zasadnutia OZ

3./ Interpelácie poslancov

4./ Kontrola plnenia uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 09.06. 2020 a  zo dňa 20.08.2020

5./ Správa komisie finančnej a majetku obce

6./ Návrh na prerokovanie rozpočtového opatrenia č. 3/2020 a  č. 4/2020

7./ Návrh na úpravu dotácie spoločenským organizáciám

8./ Návrh na podanie žiadosti na MF SR ku kompenzácii výdavkov vo forme NFV

9./ Návrh na schválenie predaja majetku obce v  zmysle zverejneného zámeru

10./ Návrh na schválenie Správy o  výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy – Alapiskola, Hlavná 638/2, Veľký Cetín za školský rok 2019/2020

11./ Návrh na schválenie Správy – vyhodnotenia za MŠ-Óvoda, Veľký Cetín za školský rok 2019/2020

12./Návrh na schválenie Dodatku č. 5 k  Všeobecne záväznému nariadeniu obce Veľký Cetín č. 16/2008 o  určení spoločného školského obvodu

13./ Prerokovanie žiadostí

14./ Rôzne

15./ Di s k u s i a

16/ Záv e r

Ing. František Mészáros

starosta obce