22 máj, streda, 2024
A- A A+

Oznam pre občanov k špeciálnemu spôsobu hlasovania

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách, ktoré sa vykonanú 29.októbra 2022, ktorá má ku dňu vykonania volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pre ochorením COVID-19, oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania spojených volieb žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.  

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľke miestnej volebnej komisie obce Veľký Cetín sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to telefonicky  počas úradných hodín Obecného úradu Veľký Cetín.

Najneskorší termín pre podanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania je posledný pracovný deň predo dňom konania spojených volieb, t.j. piatok 28. októbra 2022 do 12.00 hod.

Zverejnenie telefonického kontaktu na zapisovateľku miestnej volebnej komisie obce Veľký Cetín:  Ida Motesická tel: 0911 597 490

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľke miestnej volebnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

  1. meno a priezvisko,
  2. rodné číslo,
  3. adresa trvalého pobytu,
  4. adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
  5. telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti. V takom prípade volič uvedie osobné údaje všetkých oprávnených osôb žijúcich v spoločnej domácnosti, ktoré žiadajú o špeciálny spôsob hlasovania.

Vo volebný deň, v čase od 7:00 do 20:00 h oprávnený volič vyčká na príchod vyslaných členov špeciálnej volebnej komisie. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie po príchode na miesto špeciálneho hlasovania vyzvú oprávneného voliča (napr. zazvonením na domový zvonček, telefonicky na telefónnom čísle, ktoré oprávnený volič oznámil v žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania).

Ak sa oprávnený volič napriek opakovanej výzve nedostaví hlasovať, platí že hlasovanie odmietol. Vyslaní členovia špeciálnej volebnej komisie túto skutočnosť poznamenajú v špeciálnych zoznamoch voličov a k takémuto voličovi sa už nedostavia.

Každý oprávnený volič hlasuje osobne, zastúpenie inou osobou nie je prípustné. Oprávnený volič preukazuje svoju totožnosť členom špeciálnej volebnej komisie občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. 

Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie sa mu neumožní