28 február, streda, 2024
A- A A+

Návrh - VZN o určení výšky finančných prostriedkov na školy a školské zariadenia 2023

N Á V R H

VZN č. 52/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

 

Obec ­­­­­Veľký Cetín  v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 písm. c) zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

                                                                  N á v r h

Všeobecné záväzné nariadenie č. 52/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia

 

Schválené všeobecne záväzné nariadenie:

Na rokovaní OZ dňa:

uznesením č.

 

Vyhlásené vyvesením na úradnej tabuli obce dňa:             

 

VZN nadobúda účinnosť dňom:

 

Obecné  zastupiteľstvo sa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 6 ods.12 zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

 • 1

Predmet všeobecne záväzného nariadenia

 • Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia (VZN) je určenie výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku základných umeleckých škôl, jazykových škôl, materských škôl a školských zariadení zriadených obcou Veľký Cetín.
 • Toto VZN ďalej určuje:
 • podrobnosti financovania a lehotu na predloženie údajov, podľa ktorých bude obec financovať základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia okrem údajov podľa osobitného predpisu,
 • termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov.

 

 • 2

Príjemca finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

Príjemcom finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku podľa tohto VZN sú:

 • základné umelecké školy, jazykové školy, materské školy a školské zariadenia s právnou subjektivitou v zriaďovateľskej pôsobnosti obce,
 • obec za školy a školské zariadenia bez právnej subjektivity:
 • Materská škola – Óvoda, Hlavná 638, Veľký Cetín bez právnej subjektivity
 • Zariadenie školského stravovania a školského klubu detí pri Základnej škole – Alapiskola Veľký Cetín

 

 • 3

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia podľa jednotlivých škôl a jednotlivých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce je určená v tabuľke:

 

Suma v eurách

Dieťa materskej školy vo veku od troch rokov: 27 detí

-        Materská škola – Óvoda 

85 463,43

Dieťa školského klubu detí: 26 detí

Školský klub deti pri základnej škole

23 000,-

Potenciálny stravník:63

-        Školská jedáleň pri základnej škole

64 000,-

 

 • 4

Podrobnosti financovania škôl a školských zariadení

 • Výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je stanovená jednou sumou na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia podľa jednotlivých škôl a jednotlivých školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.
 • Ročná výška finančných prostriedkov pre školu a školské zariadenie sa určí ako súčin sumy finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia a počtu detí, žiakov a poslucháčov podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01.
 • Počtom detí a žiakov rozhodným pre pridelenie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku je ich počet podľa stavu k 15. septembru začínajúceho školského roka uvedených v štatistickom výkaze Škol (MŠVVŠ SR) 40-01 a v Centrálnom registri detí, žiakov a poslucháčov.
 • Na účely financovania sa do počtu detí, žiakov a poslucháčov započítavajú deti, žiaci a poslucháči, prijatí do školy alebo školského zariadenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia.
 • Obec poskytuje finančné prostriedky na mzdy a prevádzku základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v rámci rozpisu schváleného rozpočtu obce.
 • Obec oznámi základným umeleckým školám, jazykovým školám, materským školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti výšku finančných prostriedkov na príslušný rok najneskôr do 31. januára príslušného kalendárneho roka.
 • Pri zmene výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku, ktorá sa realizuje zmenou VZN, obec túto zmenu oznámi Materskej škole – Óvoda a Školského klubu detí pri Základnej škole – Alapiskola Veľký Cetín a Školskej jedálne pri Základnej škole – Alapiskola Veľký Cetín  vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti najneskôr do 15 dní po nadobudnutí účinnosti VZN, ktorým bola zmena vykonaná. Obec zmenu výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku realizuje rozpočtovým opatrením, ktorým sa vykoná zmena  schváleného rozpočtu obce a v rámci neho aj rozpočtu základnej umeleckej školy, jazykovej školy, materskej školy a školského zariadenia.
 • 5

Lehota na predloženie údajov

      Materská škola – Óvoda  a školské zariadenia  majú povinnosť oznámiť obci údaje podľa

 • 4 odsek 3 najneskôr do 25. septembra kalendárneho roka.
 • 6

Účel finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku

 • Finančné prostriedky na mzdy sú určené na výplatu tarifných platov a príplatkov vyplácaných pedagogickým, odborným a nepedagogickým zamestnancom školy a školského zariadenia za podmienok a v rozsahu stanovenom osobitným predpisom (napr. zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) a na úhradu výdavkov na poistné hradené zamestnávateľom za pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, t. j. tarifný plat, osobné príplatky a riadiace príplatky a kategórii 620 – poistné a príspevok do poisťovní, a to bez účelovo určených finančných prostriedkov.
 • Finančné prostriedky na prevádzku sú určené na úhradu bežných prevádzkových nákladov (tovarov a služieb) škôl a školských zariadení. Ide o bežné výdavky, ktoré zodpovedajú podľa ekonomickej rozpočtovej klasifikácie kategórii 630 – tovary a služby (cestovné náhrady, energie, voda a komunikácie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a služby) a kategórii 642 – transfery jednotlivcom (odstupné, odchodné, nemocenské dávky, členské príspevky), a to bez účelovo určených finančných prostriedkov.

 

 • 7

Termín a spôsob poskytnutia finančných prostriedkov

 • Obec poskytne školám a školským zariadeniam vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti finančné prostriedky na mzdy a prevádzku mesačne vo výške jednej dvanástiny najneskôr do 25. dňa príslušného mesiaca. V prípade, že 25. deň v príslušnom mesiaci pripadne na deň pracovného pokoja, budú mu tieto poskytnuté prvý pracovný deň po dni pracovného pokoja.
 • Obec poskytne finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škole alebo školskému zariadeniu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na jej výdavkový účet.
 • 8

Spoločné ustanovenia

 

Zmena výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia sa uskutoční  zmenou VZN.

 • 9

Záverečné ustanovenia

 • VZN bolo schválené obecným zastupiteľstvom vo Veľkom Cetíne uznesením číslo ____/_____ zo dňa __________2022.
 • VZN nadobúda účinnosť dňa 01. 01. 2023.
 • Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN sa ruší VZN číslo 50/2022 zo dňa 08. 02. 2022.

Vo Veľkom Cetíne, dňa 31. 11. 2022

Vyvesené dňa: 01. 12. 2022

Zvesené dňa: xxxx...................2022

____________________

Ing. František Mészáros

starosta obce