12 jún, streda, 2024
A- A A+

Návrh - VZN o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov

OBEC VEĽKÝ CETÍN, Nová 700/2,

951 05  Veľký Cetín

N Á V R H

Všeobecne záväzné nariadenie

Obce Veľký Cetín

číslo 53/2022

O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovno- vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Cetín

Obec Veľký Cetín v súlade s § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN alebo nariadenie).

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE
č. 53/2022

O určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole, v školských výchovno- vzdelávacích zariadeniach a v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Veľký Cetín

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

1. Týmto VZN sa určuje výška finančných príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov spojených :

 • s pobytom detí v materskej škole
 • s činnosťou v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach
 • s nákupom potravín podľa vekových kategórií stravníkov v školskej jedálni

Čl.2

Materská škola

( v zmysle § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z.)

 

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa určuje vo výške 8,- €.

2. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole sa neuhrádza za dieťa :

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi

3. Mesačný príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
 • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin, alebo v čase, keď bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi. V týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.

 

 

Čl. 3
Školský klub detí
( v zmysle § 114 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. )

1. Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou Školského klubu detí pri Základnej škole-Alapiskola Veľký Cetín sa určuje nasledovne

- poobedný klub                                                              4,- €/mesiac

 

 

Čl. 4.

Školská jedáleň
( v zmysle § 140 ods. 9 a 10 zákona č. 245/2008 Z. z. )

 • Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka uhrádza príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na prípravu a výdaj jedál a nápojov pre stravníkov vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky podľa finančných pásiem .
 • Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a sú stanovené MŠVVaŠ SR v troch pásmach .
 • Obec Veľký Cetín určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov podľa ods. 1 ako konečnú platbu zákonného zástupcu za školské stravovanie dieťaťa, žiaka, alebo zamestnanca školského zariadenia nasledovne :

Materská škola :

 • stravníci od 2 do 6 rokov

      desiata   0,45 €           obed   1,10 €    olovrant  0,35 €                   spolu 1,90 €

                                                                                               

 

 Základná škola

 • stravníci od 6 do 11 rokov ( 1 – 4 ročník)

         obed                                          1,50 €

     b)   stravníci od 11 do 15 rokov ( 5-9 ročník )                                                                         

                                                                   obed                                        1,70 €

c)  stravníci od 15 rokov - dospelí

        obed                         1,90 € + réžia

 

 • Finančný príspevok na stravovanie je stanovený vo výške nákladov na nákup potravín v sume určenej Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na úrovni 2. pásma finančného pásma A. V prípade, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu schváli nové finančné pásma, s účinnosťou stanovenou ministerstvom, sa zmení aj výška finančného príspevku na stravovanie stanovená týmto VZN.
 • Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom navštevujúcich materskú školu, zamestnancom materskej školy, žiakom základnej školy a zamestnancom tejto školy a jej zariadení. Iným fyzickým osobám poskytuje stravovanie len so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva.

Čl. 5
Platby príspevkov

 • Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok v prípade, ak rodič neodhlásí dieťa zo stravy, alebo sa žiak nezúčastní aspoň na jednej vyučovacej hodine.

Čl. 6

Záverečné ustanovenia

 • Na vzťahy súvisiace s určením príspevku na pobyt dieťaťa v MŠ, na činnosť ŠKD, neupravené týmto všeobecne záväzným nariadením, sa vzťahujú ostatné príslušné právne predpisy.
 • Toto VZN bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. xx/2022 Veľký Cetín zo dňa 12.2022

VZN nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 6 ods. 8 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov pätnástym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli OcÚ vo Veľkom Cetíne.

Vo Veľkom Cetíne, dňa 31. 11. 2022 Vyvesené dňa: 01. 12. 2022, Zvesené dňa: xx. . 12. 2022, Účinné od 01.01.2023

Ing. František Mészáros, starosta obce