08 december, piatok, 2023
A- A A+

Návrh - Dodatok č. 3 Komunulny odpad 2023

N á v r h

Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce

Veľký Cetín č. 43/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/ /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  v z. n. p. a podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v z .n. p. mení

Všeobecne záväzné nariadenie č. 43/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovne:

V Článku V. MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY sa mení § 13 Sadzba a určenie miestneho poplatku nasledovne:

 

Článok V.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY

A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Sadzba a určenie miestneho poplatku

  • 13

 

(1) Správca poplatku na území celej obce Veľký Cetín určuje sadzbu miestneho poplatku  za komunálny odpad nasledovne:

(2) Sadzba poplatku je 0,095890 € za osobu a kalendárny deň pre fyzickú osobu, ktorá má v obci Veľký Cetín trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený ju užívať.

 (3) Výška poplatku za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín je:

- jeden liter 0,025 €,

- jeden kilogram 0,015 €

(4) Sadzba poplatku je pre podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Veľký Cetín na účel podnikania 0,101370 €  na osobu a kalendárny deň.

(5) Správca poplatku stanovuje hodnotu koeficientu 1.

Na tomto Dodatku č. 3 k VZN č. 43/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  sa uznieslo obecné zastupiteľstvo vo Veľkom Cetíne uznesením č.  xx/2022 zo  dňa              2022.

Návrh Dodatku č. 3 k VZN  43/2019:

-  vyvesený na úradnej tabuli obce dňa:             01. 12. 2022.   

-  zverejnený na internetovej adrese obce dňa:  01. 12. 2022

-  účinnosť:                                                         01. 01. 2023

                                                                                                       Ing. František Mészáros

                                                                                                               starosta obce