10 december, pondelok, 2018
A- A A+

Komisie OZ

OcZ môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov OcZ (sú spravidla predsedami komisií) a z ďalších osôb (navrhuje predseda komisie) zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Komisie Obecného zastupiteľstva :

Predseda komisie finančnej a majetku obce: Ladislav Szekeres, RNDr. PhD.
členy komisie :

a) poslanci: Kišucká Alžbeta, Tóth Klára
b) odborníky z radov obyvateľov obce a iných osôb: Szusztorová Gabriela

 

Predseda komisie stavebnej a životného prostredia: Mikle Arnold
členy komisie :

a) poslanci: Presinszky Tibor, Borbély Dávid
b) odborníky z radov obyvateľov obce a iných osôb: Ing. František Pagáč

 

Predseda komisie pre kultúru, šport a školstvo: Borbélyová Tünde
členy komisie :

a) poslanci: Tóth Klára
b) odborníky z radov obyvateľov obce a iných osôb: PhDr. Ildikó Gregorová, Ida Motesická, Brath Vladimír

 

Predseda komisie sociálnych vecí: Kišucká Alžbeta
členy komisie :

a) poslanci: Tóth Klára
b) odborníky z radov obyvateľov obce a iných osôb: Sustorová Erika

 

Predseda na ochranu verejného poriadku: Dudás Norbert
členy komisie :

a) poslanci: Tóth Dávid, Szekeres Ladislav, RNDr. PhD.
b) odborníky z radov obyvateľov obce a iných osôb: